Regulamin usług telemedycznych dla pacjentów NZOZ Rehabilitacja Hanna Nowogrodzka, Henryk Nowogrodzki s.c., 03-127 Warszawa, ul. Ćmielowska 15 lok. uż. 3

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Usług Telemedycznych dla Pacjentów NZOZ Rehabilitacja Hanna Nowogrodzka, Henryk Nowogrodzki s.c. z siedzibą w Warszawie (03-127), przy ul .Ćmielowskiej 15 lok .uż.3; NIP: 8882426767; Regon: 910902646 (obowiązuje od dnia 15.04.2020)

§ 2

Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie

 1. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:

Usługi telemedyczne – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wykonywane przez Świadczeniodawcę na rzecz Pacjenta na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą teleinformatycznych środków łączności ( odpowiednio w formie wideo-konsultacji lub konsultacji telefonicznej) obsługiwanych za pomocą komputera, portalu lub telefonu.

Regulamin – niniejszy Regulamin

Pacjent – osoba fizyczna uprawniona do skorzystania z usług telemedycznych na podstawie Regulaminu. Pacjentem może być osoba niepełnoletnia lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego.

Świadczeniodawca – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rehabilitacja mgr Hanna Nowogrodzka, mgr Henryk Nowogrodzki s.c. z siedzibą w Warszawie ul. Ćmielowska 15 lok. uż.3, NIP: 8882426767, będący zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą nr księgi rejestrowej 000000002385, zwany dalej NZOZ Rehabilitacja.

Lekarz – osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza, wskazana przez NZOZ Rehabilitacja do realizacji usługi telemedycznej.

Fizjoterapeuta – osoba uprawniona do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, wskazana przez NZOZ Rehabilitacja do realizacji usługi telemedycznej.

Konsultant medyczny – osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza lub fizjoterapeuty, wskazana NZOZ Rehabilitacja do realizacji usługi telemedycznej

Formularz kontaktowy – formularz internetowy, w którym Pacjent uzupełnia dane niezbędne do zakwalifikowania go do udzielenia świadczeń Telemedycznych w NZOZ Rehabilitacja dane do kontaktu, zawierający oświadczenie Pacjenta o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

Cennik – cennik usług telemedycznych, dostępny na stronie www.nzoz-rehabilitacja.pl, określający wynagrodzenie należne świadczeniodawcy.

 1. Do Regulaminu zastosowane mają w szczególności następujące akty prawne:

1) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
2) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
3) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
6) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny
7) Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, DZ. U.2017.1221 z późniejszymi zmianami (art.106a-106q)

§ 3

Przedmiot i zakres świadczonych usług telemedycznych

 1. Świadczeniodawca świadczy usługi telemedyczne drogą elektroniczną i telefoniczną Pacjentom od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 16 do 19.
 2. Świadczeniodawca świadczy usługi telemedyczne w dziedzinie ortopedii i fizjoterapii.
 3. Usługi telemedyczne są realizowane po uprzednim wypełnieniu formularza kontaktowego za pośrednictwem strony www.nzoz-rehabilitacja.pl i zakwalifikowaniu pacjenta do usługi telemedycznej w NZOZ Rehabilitacja
 4. Komunikacja Pacjenta z NZOZ Rehabilitacja może przebiegać w zależności od decyzji Pacjenta w formie:

1) konsultacja telefoniczna lub wideo-konsultacja medyczna realizowana za pośrednictwem NZOZ Rehabilitacja, przez lekarza ortopedę.

2) konsultacja telefoniczna lub wideo-konsultacja medyczna realizowana za pośrednictwem NZOZ Rehabilitacja, przez fizjoterapeutę.

 1. Akceptując Regulamin, Pacjent uwzględnia okoliczność, że usługi świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku podania numeru telefonu przez Pacjenta za pomocą komunikacji telefonicznej w celu realizacji usługi telemedycznej.
 2. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.
 3. Jeśli połączenie z NZOZ Rehabilitacja nie jest możliwe lub utrudnione, a stan zdrowia lub samopoczucie pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w stacjonarnej placówce służby zdrowia.
 4. Lekarz w ramach Usługi Telemedycznej może:
  1) wystawić zwolnienie lekarskie z pracy na okres nie dłuższy niż 14 dni.
  2) udzielić porady medycznej i w uzasadnionych przypadkach wystawić e-receptę. Decyzję o wypisaniu e-recepty zawsze podejmuje lekarz udzielający usługi telemedycznej na postawie badania wykonanego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności i w oparciu o dostępną dokumentację medyczna Pacjenta.
  3) zinterpretować wyniki badań Pacjenta dostępnych drogą elektroniczną,
  4) udzielić informacji na temat przyjmowanych leków,
  5) w uzasadnionych medycznie przypadkach wystawić skierowania na badania i konsultacje medyczne lub fizjoterapię.
  6) wystawić e-receptę. Wystawienie recepty może wymagać przedłożenia lekarzowi dokumentów potwierdzających postawioną diagnozę,
  7) w razie potrzeby może zlecić, badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny
  8) w przypadku wystawiania E-recept  lekarz wypisze recepty z odpłatnością 100%
 5. Fizjoterapeuta w ramach usługi telemedycznej może:
  1) na podstawie wywiadu w zakresie zgłaszanych dolegliwości zaproponować doraźne sposoby udzielenia pomocy.
  2) w przypadku kontynuacji procesu fizjoterapii, może za pomocą rozmowy telefonicznej lub wideo-telefonicznej nadzorować wykonywanie zaleceń fizjoterapeutycznych. W tym  celu konieczne będzie udzielenie informacji o zakresie dolegliwości lub problemu zdrowotnego, przesłania dokumentacji medycznej.
 6. Pacjent oświadcza, że decydując się na usługę telemedyczną zdaję sobie sprawę, iż w obecnej sytuacji jest to jedyna forma udzielenia pomocy i zaleceń terapeutycznych wyraża zgodę na udzielenie mu pomocy w takiej formie.
 7. Pacjent przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż personel medyczny nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji podania nieprawdziwych danych, nie stosowania się do zaleceń oraz za negatywne następstwa wynikające z sprzecznego z zaleceniami działania lub zaniechania.
 8. Jeśli stan zdrowia Pacjenta lub zgłaszany problem tego wymaga, w trakcie porady telemedycznej, Personel medyczny ma prawo zdecydować o konieczności odbycia przez Pacjenta wizyty w stacjonarnej placówce służby, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.
 9. Korzystanie z porady Telemedycznej przez Pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach porady Telemedycznej zostały umieszczone w jego dokumentacji medycznej.
 10. W ramach konsultacji Telemedycznej pacjent może wysłać do NZOZ Rehabilitacja zdjęcie lub plik obrazujący problem zdrowotny; maksymalna wielkość pliku to 10 MB, dopuszczalny format to PDF lub JPG
 11. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączanie treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste lekarza lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli w ramach Usług Telemedycznych lekarz stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu ma prawo przerwać Usługę Telemedyczną
 12. Konsultanci Medyczni prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa.
 13. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje jeśli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie usługi telemedycznej
 14. Przebieg Konsultacji Telemedycznej może być rejestrowany przez Konsultanta Medycznego, a jego zapis może być przechowywany na serwerach Świadczeniodawcy.
 15. Akceptując Regulamin Pacjent wyraża zgodę na rejestrację przebiegu usługi telemedycznej, w tym sporządzenia zapisu głosowego lub audiowizualnego.
 16. Pacjent jest uprawniony przez 24 h po zakończeniu realizacji usługi telemedycznej do bezpłatnego jednorazowego zadania pytania w formie tekstowej drogą mailową Konsultantowi Medycznemu

§ 4

Warunki udzielania usługi telemedycznej

 1. W celu umówienia usługi telemedycznej pacjent kontaktuje się z rejestracją świadczeniodawcy telefoniczne +48601804141 lub mailowo recepcja@nzoz-rehabilitacja.pl, przedstawiając potrzebę usługi telemedycznej.
 2. Świadczeniodawca, na podstawie przekazanych wiadomości wstępnie kwalifikuje pacjenta do usługi telemedycznej.
 3. Świadczeniodawca informuje o konieczności zapoznania się z Regulaminem Usługi Telemedycznej i jego akceptacji na stronie www.nzoz-rehabilitacja.pl lub przesyła na podany przez pacjenta adres mailowy link do Regulaminu Usługi Telemedycznej
 4. Pacjent po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, przesyła na adres mailowy Świadczeniodawcy wypełniony Formularz kontaktowy.
  1) W przypadku, kiedy Pacjentem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych osobą akceptującą Regulamin jest przedstawiciel ustawowy  Pacjenta.
 5. Świadczeniodawca, na postawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, kwalifikuje pacjenta do usługi telemedycznej.
 6. Świadczeniodawca informuje Pacjenta o możliwym terminie oraz cenie usługi telemedycznej.
 7. Pacjent dokonuje opłaty za usługę Telemedyczną za pośrednictwem PRZELEWY 24 lub przelewu na konto bankowe na podstawie wystawione faktury pro-forma
 8. Świadczeniodawca, po otrzymaniu informacji o dokonanej wpłacie, umożliwia odbycie usługi w zaproponowanym terminie.
 9. Świadczeniodawca, przed przystąpieniem do świadczenia Usługi Telemedycznej na rzecz Pacjenta, weryfikuje jego tożsamość przez zwrócenie się o podanie imienia, nazwiska, nr PESEL lub daty urodzenia.
 10. Jednostkowa usługa telemedyczna lekarska trwa 15 minut ( jedna jednostka czasu).
 11. Jeżeli usługa telemedyczna wymaga więcej czasu, lekarz przedłuża czas trwania konsultacji do czasu niezbędnego z punktu widzenia medycznego problemu Pacjenta lub proponuje termin następnej konsultacji.
 12. Jednostkowa usługa telemedyczna fizjoterapeutyczna trwa 30 minut ( jedna jednostka czasu)
 13. Jeżeli usługa telemedyczna fizjoterapeutyczna wymaga więcej czasu, fizjoterapeuta przedłuża czas trwania konsultacji do czasu niezbędnego z punktu widzenia medycznego problemu Pacjenta lub proponuje termin następnej konsultacji.
 14. Za przedłużenie czasu trwania jednostkowej tele-konsultacji jest pobierana opłata w wysokości 50% za każdą rozpoczętą dodatkową jednostkę czasu.Usługa Telemedyczna wykonywana w drodze połączenia telefonicznego z numeru+48 22 88-903-77 lub +48 781-80-41-41
 15. Jeżeli pacjent nie może odbyć umówionej Usługi Telemedycznej powinien ją odwołać najpóźniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem.

§ 5

Płatności

 1. Świadczeniodawca świadczy wyłącznie usługi odpłatne, na podstawie Cennika udostępnionego na stronie nzoz-rehabilitacja.pl
 2. Płatności za usługi może dokonać:
  1) Pacjent w imieniu własnym
  2) Partner na rzecz Pacjenta (na mocy umowy zawartej pomiędzy Pacjentem, a jego Partnerem)
 3. Płatność za konsultację Telemedyczną, jest pobierana przed jej rozpoczęciem na podstawie faktury PRO-Forma, przesłanej drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Pacjenta.
 4. Świadczeniodawca po opłaceniu przez Pacjenta Konsultacji Telemedycznej wystawi fakturę i prześle ją na adres jego poczty elektronicznej.
 5. Płatność uznaje się za dokonaną po zaksięgowaniu na koncie Usługodawcy
 6. Odwołanie Konsultacji Telemedycznej z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24 godziny przed terminem, na który została umówiona spowoduje automatyczny zwrot wpłaconej kwoty.
 7. Dokonanie płatności następuje poprzez:
  1) usługę świadczoną przez zewnętrzny serwis rozliczeniowy Przelewy 24 – Pacjent zostaje automatyczne przekierowany do zewnętrznego serwisu rozliczeniowego.
  2) przelew bankowy – Pacjent zostaje przekierowany do informacji, zawierającej dane rachunku bankowego Usługodawcy i wskazówkami dotyczącymi płatności.
 8. Kwoty podane w Cenniku są kwotami brutto, wyrażonymi w złotych polskich.
 9. Autoryzacja transakcji płatnością kartą kredytową dokonywana jest przez serwis rozliczeniowy, będący odrębnym podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji przekazywane są bezpośrednio do serwisu rozliczeniowego.
 10. W przypadku braku płatności, Usługodawca skieruje do Pacjenta wezwanie do jej uiszczenia. Jeżeli wezwanie do uiszczenia okaże się bezskuteczne, Usługodawca jest uprawniony do windykacji należności, również przez zewnętrzną firmę windykacyjną.

§ 6

Wymogi techniczne

 1. Korzystanie z usługi telemedycznej wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Świadczeniodawca
  1) urządzenie z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Microsoft Windows, MacOS iOS lub Android ( w przypadku korzystania z aplikacji mobilnych) i minimalną szybkością łącza 1 Mbps,
  2) zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome lub Firefox z włączoną funkcją obsługi aplikacji niezbędnych do poprawnego połączenia się z systemem teleinformatycznym
  3) uruchomienie obsługi JavaScript (najnowszy i włączony JavaScript) 4)aktywny adres e-mail 5)telefon komórkowy lub komputer
 2. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, urządzenie powinno posiadać system Android lub iOS, zaktualizowany do najnowszej wersji
 3. Rekomendowana rozdzielczość ekranu, w przypadku korzystania z Usługi Telemedycznej to 1024×768 pikseli.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług Telemedycznych oraz przesyłu danych, Świadczeniodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.
 5. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi Telemedycznej, wynikające z niespełnienia przez Pacjenta wymagań, określonych w Regulaminie.

§ 7

Reklamacje

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usługi Telemedycznej.
 2. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej:
  1) dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: imię i nazwisko, nr Pesel, adres e-mail lub korespondencyjny, na który ma być wysłana odpowiedź
  2) określenie przedmiotu reklamacji
  3) wskazanie daty zaistniałego zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi Telemedycznej
 3. NZOZ Rehabilitacja udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub mailowo w terminie 30 dni od od dnia otrzymania reklamacji . W szczególnie skomplikowanych przypadkach lub sytuacjach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa poniżej, NZOZ Rehabilitacja wyjaśnia przyczynę opóźnienia wskazuje na okoliczności od ustalenia, których zależy rozpatrzenie reklamacji, a także określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od daty otrzymanie reklamacji
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres korespondencyjny lub na wniosek Pacjenta pocztą elektroniczną.

§ 8

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

 1. NZOZ Rehabilitacja nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o błędne dane i podane prze Pacjenta w formularzu zgłoszeniowym, jak podczas rozmowy z personelem medycznym.
 2. NZOZ Rehabilitacja nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Pacjenta na podstawie informacji i zaleceń przekazanych przez personel medycznych
 3. NZOZ Rehabilitacja nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje uniemożliwiające prawidłowe świadczenie usługi, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii telefonicznej lub energetycznej, a także braku prezentacji numeru umożliwiającym identyfikację Pacjenta

§ 9

Zasady gromadzenia i przetwarzania danych

 1. Pacjent ma  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady przechowywania dokumentacji medycznej i danych medycznych.
 2. Świadczeniodawca zabezpiecza świadczenie usług telemedycznych oraz transfer danych przed dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych
 3. Administratorem danych osobowych Pacjenta niezbędnych do świadczenia usługi telemedycznej, jest Świadczeniodawca. Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Świadczeniodawcę jego danych osobowych w celu realizacji usługi telemedycznej.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Usługi telemedycznej zgodnie z Regulaminem 5.Dane osobowe, w tym dane wrażliwe o stanie zdrowia Pacjenta, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o RODO i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Pacjent wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych, w tym danych zawartych w dokumentacji medycznej, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w jakim jest to niezbędne do wykonania i rozliczania Usług Telemedycznych oraz kontynuacji leczenia Pacjenta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Podanie danych osobowych przez Pacjenta wynika z Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zaś podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej jest niezbędne przy użyciu łączy elektronicznych
 7. Pacjent, jeśli przepisy prawa, m. in. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wskazują inaczej, ma prawo:
  1) dostępu do swoich danych osobowych,
  2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art.21 RODO
  3) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednak uniemożliwi świadczenie przez nas usług.
  4) przenoszenia danych
  5) wniesienia skargi do właścicieli spółki
  6) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  7) usunięcia swoich danych osobowych
  8) sprostowania swoich danych osobowych
 8. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej recepcja@nzoz-rehabilitacja.pl lub poprzez pocztę tradycyjną pisząc na adres Świadczeniodawcy.
 9. Dane osobowe Pacjenta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 10

Regulamin przesyłania i udostępniania faktur w formie elektronicznej „e-faktura”

 1. Podstawa prawna
  Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej, zwanych dalej e-fakturą, jest ustawa z dnia 11.03.2004 r. p o podatku od towarów i usług, DZ. U. 2017.1221 z późniejszymi zmianami (art.106a-106q), zwana dalej „ustawą”
 2. Postanowienia ogólne
  1).Regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na przesyłaniu i udostępnianiu dokumentów ( faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur) zwanych dalej e-faktura w formie elektronicznej przez NZOZ Rehabilitacja Hanna Nowogrodzka, Henryk Nowogrodzki s. c. 03-127 Warszawa ul. Ćmielowska 15 lok. uż.3 NIP: 8882426767.
  2).Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej nzoz-rehabilitacja.pl
  3). Przesyłanie i udostępnianie Pacjentowi faktury w formie elektronicznej jest równoznaczne i zastępuje przesłanie dokumentów w formie papierowej
  4) Świadczeniodawca oferuje możliwość przesyłania i udostępniania e-faktury dostarczając ją pod wskazany przez Pacjenta adres e-mail
  5) Chwilą przesłania i udostępniania e-faktury jest wysłanie powiadomienia na podany adres e-mail wraz z załączoną e-fakturą.
  6) Formatem faktury elektronicznej jest PDF
 3. Wymagania techniczne
  warunkiem skorzystania przez Pacjenta z możliwości otrzymywania e-faktur jest:
  1) posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  2) zainstalowanie oprogramowania do odczytywania dokumentów PDF
 4. Warunki przesyłania faktur w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail dla Pacjentów.
  1). Pacjent może otrzymywać e-faktury za pomocą poczty elektronicznej na podany w oświadczeniu adres e-mail
  2). Pacjent oświadcza, że jest posiadaczem tego adresu poczty e-mail
  3).Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim adresu poczty elektronicznej, ani za działania operatorów internetowych.
  4). Pacjent dokonuje akceptacji przesyłania e-faktur poprzez dostarczenie Świadczeniodawcy poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza „Oświadczenie o akceptacji faktur przesłanych drogą elektroniczną” dostępnego na stronie internetowej nzoz-rehabilitacja.pl
  5). Pacjent może przekazać prawidłowo wypełnione formularze za pomocą następujących kanałów komunikacji:
  6) elektronicznie za pośrednictwem e-mail: wypełniając i podpisując Oświadczenie, a następnie przesyłając jego skan na adres: recepcja@nzoz-rehabilitacja.pl
  7) E-faktury będą dostarczane przez Świadczeniodawcę z adresu e-mail: recepcja@nzoz-rehabilitacja.pl
  8) Za dzień dostarczenia faktury, korekty faktury oraz duplikatu faktury w formie elektronicznej, przyjmuje się dzień wysłania wiadomości e-mail z załączoną e-fakturą na wskazany w Oświadczeniu adres e-mail.
 5. Zmiana adresu e-mail i rezygnacja z faktury elektronicznej
  1). W przypadku zmiany adresu, na który powinny być wysyłane powiadomienia o wystawieniu e-faktury, Pacjent zobowiązany jest dokonać zmiany odpowiednich danych.
  2). Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepoinformowania przez Pacjenta o zmianie adresu e-mail.
  3) Zmiana adresu e-mail, na który będą przesyłane faktury, winna być dokonywana przez Pacjenta za pomocą formularza „Zmiana adresu e-mail”dostępnego na stronie nzoz-rehabilitacja.pl.
  4). Pacjent może dokonać rezygnacji z otrzymywania e-faktur przez wypełnienie i przesłanie formularza „ Oświadczenie o wycofaniu akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną”.
  5). Ponowna aktywacja otrzymywania faktur w formie elektronicznej wymaga ponownego złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 2 pkt I.3.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Pacjent ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do skorzystania z Usług Telemedycznych wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Pacjenta usługi telekomunikacyjne i informatyczne.
 2. Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Świadczeniodawcy lub innych oraz które mogłyby zachęcać do zachowania uznanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest zabronione.
 3. W celu korzystania z usług Telemedycznych niezbędna jest akceptacja Regulaminu przez Pacjenta
 4. Umowa o świadczeniu usługi telemedycznej, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie jest umową dotyczącą usług zdrowotnych w rozumieniu art 3 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta.
 5. Zawarcie umowy o wykonanie usługi telemedycznej pomiędzy Pacjentem a Świadczeniodawcą jest równoznaczne ze złożeniem przez Pacjenta oświadczenia że:
  1) Pacjent ukończył 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2) W przypadku gdy pacjentem jest osoba nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych , osobą składającą oświadczenie jest przedstawiciel ustawowy Pacjenta.
  3) Wskazany przez Pacjenta nr telefonu i adres e-mail należą do Pacjenta, a ich podanie nie narusza praw osób trzecich.
 6. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Pacjentowi treści związanych z wykonaniem usługi telemedycznej następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 7. Świadczeniodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia Usług Telemedycznych, celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz możliwość zaprzestania świadczenia Usługi Telemedycznej w każdym czasie bez podania przyczyny. Powyższe informacje będą podawane poprzez umieszczenie ich na stronie nzoz-rehabilitacja.pl
 8. Świadczeniodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. O wszystkich zmianach Pacjenci zostają poinformowani poprzez umieszczenie na stronie internetowej nzoz-rehabilitacja.pl stosownego komunikatu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia regulaminu na stronie internetowej Świadczeniodawcy. Korzystanie z usługi telemedycznej po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia ich treści.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 10. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie właściwy będzie sąd, zgodnie z ogólną właściwością.